Осми конгрес по фармация с международно участие – април 2023 г

Д-р Мария Савчева и Станислава Чуринскиене представиха доклад на тема „Токсични метали в
урина при български деца с разстройство от аутистичния спектър“. Основа на доклада беше
съвместно проучване, проведено сред извадка от 50 български деца.
Находките от анализа на резултатите подкрепят наложилото се в световен мащаб схващане, че
дисбаланса на токсичните метали и есенциалните елементи играе ключова роля при
разстройствата от аутистичния спектър. Находките на токсични метали в урина обаче се
различават по вид водещи и най-често срещани метали от тези в коса сред българските деца.

Leave a Comment